Wielkość czcionki: Kontrast:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III  ”

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III ” realizowany j był w Szkole Podstawowej w Gnieszowicach w roku szkolnym 2013/ 2014. 

W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne, których głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia:

1)     zajęcia dla uczniów klas I-III, którzy mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji   
2)     zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
3)      zajęcia komputerowe rozwijające zainteresowania uczniów
4)     zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów